Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Spotkanie ws. awarii oczyszczalni w Dobczycach

Email Drukuj PDF
Wczoraj odbyło się w Dobczycach zebranie w sprawie awarii oczyszczalni w Dobczycach. Obecni byli przedstawiciele Dobczyce - Urząd Gminy i Miasta, WIOŚ, policji, RZGW oraz Okręg PZW Kraków i grupa wędkarzy i mieszkańców z Gdowa i Niezdowa. W dużym skrócie przedstawiono informacje, że do tygodnia skutki awarii nie będą już odczuwalne (oczyszczalnia odzyska 100% sprawności), natomiast grupa robocza specjalistów zajmie się wkrótce kwestią usunięcia osadów zalegających na dnie rzeki - taką deklarację złożył burmistrz Dobczyc. Co do sprawcy zatrucia kwasem osadu czynnego oczyszczalni, wciąż nie jest ustalony, policja prowadzi postępowanie.
 

Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek

Email Drukuj PDF
Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR)* w swym stanowisku ogłoszonym podczas 5 Kongresu Morskiego w Szczecinie wykazuje, że rządowy projekt rozwoju wielkogabarytowej żeglugi rzecznej trwale obciąży budżet państwa wysokimi kosztami utrzymania, a tymczasem jak dotąd nie przedstawiono żadnych analiz potwierdzających jego efektywność. Eksperci z Koalicji bez ogródek piszą, że 300 mld PLN zysku, o którym mówił Prezydent Duda, jest przysłowiową kwotą z kapelusza, a koszty realizacji programu kanalizowania oszacowane na 90 mld wzrosną do 200 mld, oraz kilkuset milionów rocznie wydanych na utrzymanie ze środków publicznych. Przywołują przy tym przykłady takich inwestycji jak Malczyce czy Świnna Poręba, których koszt wzrósł kilkukrotnie.
Argumentują także, że tego typu plany nawet bez szczegółowych analiz ekonomicznych z założenia są błędne, ponieważ przystosowywanie rzek do transportu towarowego, które można było uznać za słuszne w XIX i XX wieku w odniesieniu do zasobnych w wodę takich rzek jak Ren, Dunaj, czy Missisipi, jest zupełnie nieracjonalne ekonomicznie w XXI wieku w odniesieniu do rzek Polski o całkowicie odmiennych warunkach.

Znaczne kontrowersje wzbudza u koalicjantów także plan przenoszenia transportu kolejowego na barki, co odbierają jako próbę stworzenia konkurencji i zagrożenie dla rodzimej kolei. Przytaczają dodatkowe argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu wykazując, że transport kolejowy jest szybszy, dużo bardziej dostępny z uwagi na istniejącą rozwiniętą sieć połączeń, w minimalnym stopniu uzależniony od czynników zewnętrznych, podczas gdy żegluga wymaga znacznych ingerencji w środowisko rzek, obarczona jest zagrożeniem nieciągłości z uwagi na pokrywę lodową, niedobory wody i wezbrania powodujące przerwy w transporcie. Ryzyko to będzie dodatkowo zwiększać się wraz ze zmianami klimatu i większą częstotliwością zjawisk ekstremalnych.
Obalają też mit o niskiej emisyjności żeglugi, powielany w dokumentach rządowych, przywołując najnowsze dane Europejskiej Agencji Środowiska, wg których w transporcie towarowym kolej emituje trzykrotnie mniej CO2 od żeglugi, a w transporcie pasażerskim, różnica ta jest ośmiokrotna.

Wiele przytoczonych w stanowisku Koalicji danych dotyczy ekonomii, jednak najpoważniejsze zagrożenie dla ludzi, związane z rozwojem dróg wodnych widzą oni we wzroście zagrożenia powodziowego. Bowiem odcięcie koryt od terenów zalewowych, skrócenie długości rzek poprzez prostowanie łuków oraz utrzymywanie wymaganego przez żeglugę wysokiego poziomu wód w korytach szlaków żeglownych to bezpośrednie przyczyny zwiększenia częstotliwości i zasięgu niszczących powodzi. Dowody potwierdzające tę tezę odnajdują w licznych publikacjach dotyczących np. Renu, gdzie na skutek wyprostowania koryta i utraty 85% terenów zalewowych, powodzie o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% („raz na sto lat”) w ostatnim stuleciu wystąpiły pięciokrotnie.

Na tym jednak nie koniec kontrowersji i zagrożeń, zwłaszcza gdy KRR omawia problemy na linii hydrotechnika a ochrona środowiska: techniczne przekształcanie rzek w drogi wodne według „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 r.” wiąże się z negatywnym wpływem na wszystkie korytowe i dolinowe typy siedlisk przyrodniczych chronione prawem polskim i UE, dewastacją ponad 1000 km dolin rzecznych, stanowi realne zagrożenie dla 2 parków narodowych, 14 parków krajobrazowych, kilkudziesięciu Specjalnych Obszarów Ochrony Siedliski i Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 i kilkudziesięciu rezerwatów przyrody. Ponadto zwiększone ładunki zanieczyszczeń wnoszone przez skaskadyzowane i uregulowane koryta do morza pogłębią zasięg martwych stref beztlenowych i zakwitów sinicowych, wywołując zagrożenie i dla środowiska i dla atrakcyjności obszarów nadmorskich. Tego typu strat w ekosystemach wodnych nie da się zminimalizować ani zrekompensować uważają naukowcy skupieni w Koalicji, i zagrozi to realizacji celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE. Jednocześnie naturalne zespoły siedlisk rzecznych i dolinowych świadczą usługi ekosystemowe o znacznej wartości, których nieuchronna w razie kanalizacji rzek utrata jest całkowicie pomijana w rządowych analizach.

Kończąc swój dokument Koalicja przedstawia listę postulatów i apeluje, aby odstąpić od wielkoskalowych projektów regulacji rzek, noszących znamiona „gigantomanii” rodem z minionej epoki gospodarki centralnie sterowanej, podporządkowanych jednej branży - żegludze towarowej. Proponuje, by zamiast niszczyć polskie rzeki, wdrożyć zintegrowane podejście do gospodarowania wodami, koncentrując wysiłki na poprawie bezpieczeństwa powodziowego i jakości wód poprzez przyjazne środowisku metody ochrony, czyli działania harmonijnie łączących interes człowieka z zachowaniem i poprawą stanu środowiska, stanowiącego nasze narodowe dobro.

Kontakt z przedstawicielami Koalicji Ratujmy Rzeki :
Jacek Engel, Fundacja Greenmind, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 691 384 242
dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 608 384 242
dr hab. Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 517 751 379
dr inż. Marta Wiśniewska, Fundacja Greenmind, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 602 888 143
Ewa Leś, Koordynator Koalicji, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 503 414 715


Załącznik:
Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju żeglugi towarowej
https://drive.google.com/file/d/0Bx45UCmAvMU2cEtsenNFeUJtQm8/view

Do pobrania: Deklaracja Koalicji Ratujmy Rzeki
https://drive.google.com/file/d/0B8mK-FaUJrBLWlpmZk5HRTJhaWc/view


*Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. W skład Koalicji wchodzą organizacje pozarządowe, osoby indywidualne i przedstawiciele nauki (wykaz - patrz Deklaracja Koalicji).
 

Zarybienie Raby trocią

Email Drukuj PDF
Dziś odbyło się kolejne zarybienie dopływów Raby trocią organizowane przez RZGW wraz z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (będącym realizatorem zadania p.n. "Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2017"). Do wody trafiło około 60 000 szt. narybku tej ryby. Ichtiolog Łukasz, kierowca Marek, i Jacek i Paweł od nas byli w pięciu miejscach na Stradomce (okolice Łapanów, Kawec, Szczyrzyc), w dwóch na Tarnawce, w Dobczycach przy starym moście, a na koniec poniżej Gdowa. Cały odcinek od nowego mostu w Dobczycach aż do Gdowa został pominięty z uwagi na ryzyko związane z awarią oczyszczalni w Dobczycach.
Więcej zdjęć w naszej galerii gallery2.php?g2_itemId=345623
 

życzenia wielkanocne od Przyjaciół Raby

Email Drukuj PDF
 

Sprzątanie Raby 2017

Email Drukuj PDF
To już dziesiąty rok i kilkunasty raz jak sprzątamy Rabę. Sytuacja jest stopniowo coraz lepsza i śmieci jest mniej, w wielu miejscach widać dobry efekt akcji sprzątania, ale chciałoby się by jednak odpady i syf zniknęły znad Raby na dobre. Liczymy, że dzięki nagłaśnianiu problemu i presji otoczenia nasze społeczności kiedyś dojrzeją do tego etapu, i ludzie przestaną wyrzucać śmieci nad rzeki.
Jeśli chodzi o namacalny i widoczny efekt akcji, to udało nam się posprzątać wyspę pod starym mostem (wyjątkowo niedostępny teren, zwłaszcza przy wyższej wodzie), szuwary przy ogródkach działkowych, rejon wałów i nowego mostu w Dobczycach, brzegi i plażę w Niezdowie, plaże w Winiarach, drogi dojazdowe do rzeki w Kunicach, wyspę i łąki w Fałkowicach, oraz okolice starego młyna w Gdowie.
Dziękujemy Miastu i Gminie Dobczyce oraz Gminie Gdów za pomoc w organizacji, a przede wszystkim dziękujemy wszystkim 22 uczestnikom za kawał ciężkiej roboty.
 

Koalicja Ratujmy Rzeki

Email Drukuj PDF

Dołączyliśmy do Koalicji Ratujmy Rzeki:

"Powstała Koalicja Ratujmy Rzeki. Działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. W skład Koalicji wchodzi obecnie 19 organizacji: Towarzystwo na Rzecz Ziemi,Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Polska Zielona Sieć, Fundacja Strefa Zieleni, Przyjaciele Raby, Klub Przyjaciół Dunajca, Zielony Instytut, Klub Przyrodników, Fundacja Greenmind, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, Mazowiecko - Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Fundacja Zielone Światło / Zielone Wiadomości, Centrum Ochrony Mokradeł, Klub Gaja, Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Fundacja WWF Polska, Fundacja Nasza Ziemia."

Więcej…
 


Strona 1 z 59
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jesteś nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub więcej informacji? Odwiedź nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wędkujących)

Warto wiedzieć

 lowisko
Zasady, opłaty
 
 
lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek
 
 
 pil
Czasopismo Pstrąg i Lipień
 
 
sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka łowienia"
 
 
ffc
Fly Fishing Challenge 

Sponsorzy 2014

lowisko
Dębowscy - Wieliczka
drewno kominkowe
 

Najnowsze zdjęcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1023241