Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków – podręcznik

Inspiracją do powstania niniejszego podręcznika był sukces dwóch dużych projektów rewitalizacji rzek Cole i Skerne, realizowanych pod kierownictwem The River Restoration Project (Projekt Renaturyzacji Rzek),
poprzednika RR C, zarządzającego obydwoma projektami w imieniu najważniejszych brytyjskich agend i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, a także właścicieli terenów nadrzecznych.
Zebrane projekty przedstawiają wiele praktycznych metod rewitalizacji i renaturyzacji rzek. Wiedzę zdobywano na wszystkich etapach prac: projektowania i wdrażania, jak również monitoringu naukowego,
co pozwoliło dokonać całościowej oceny wymiernych osiągnięć zrealizowanych projektów.
Uczestnicy opisanych przedsięwzięć pragną podzielić się zdobytą w ten sposób wiedzą i mają nadzieję, że będzie mogła być ona wykorzystana przez inne inicjatywy na rzecz rewitalizacji rzek i potoków. Podręcznik
jest także jedną z wielu publikacji RR C, która powinna w wyczerpujący sposób zaspokoić oczekiwania stron uczestniczących w realizowanych projektach.

www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Przyjazne naturze_kształtowanie_rzek_i_potoków_podrecznik.pdf