Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Koalicja Ratujmy Rzeki

Email Drukuj PDF

Doczylimy do Koalicji Ratujmy Rzeki:

"Powstaa Koalicja Ratujmy Rzeki. Dziaa na rzecz systemowej ochrony walorw przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji ciekw, ochrony i przywracania cigoci ekologicznej, dostosowania planw rozwoju eglugi do rzek oraz planw rozwoju sektorw gospodarki do rzek. W skad Koalicji wchodzi obecnie 19 organizacji: Towarzystwo na Rzecz Ziemi,Towarzystwo Przyjaci Rzek Iny i Gowienicy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Polska Zielona Sie, Fundacja Strefa Zieleni, Przyjaciele Raby, Klub Przyjaci Dunajca, Zielony Instytut, Klub Przyrodnikw, Fundacja Greenmind, Towarzystwo Bada i Ochrony Przyrody, Mazowiecko - witokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Fundacja Zielone wiato / Zielone Wiadomoci, Centrum Ochrony Mokrade, Klub Gaja, Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orw, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ?Salamandra?, Fundacja WWF Polska, Fundacja Nasza Ziemia."

DEKLARACJA KOALICJI ?RATUJMY RZEKI!? (KRR!)


Polskie rzeki i naturalne zasoby wodne s coraz bardziej intensywnie eksploatowane i przeksztacane. Od lat z naszych regionw i z caego kraju docieraj do nas informacje o negatywnych dziaaniach i inwestycjach pogarszajcych stan polskich wd. W niektrych miejscach sytuacja jest wrcz tragiczna. Dzieje si tak pomimo zapewnie ze strony kolejnych rzdw i samorzdw o chci poprawy sytuacji, pomimo przyjcia zobowiza Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Polityka wodna niewiele si zmienia, czasem zmienia si na gorsze, a jej twrcy pozostaj gusi na apele organizacji pozarzdowych o potrzebie zaprzestania szeregu szkodliwych dziaa z zakresu regulacji, zabudowy koryt, przegradzania rzek i melioracji odwadniajcych ich doliny. Czsto ignorowane s nawet propozycje alternatywnych rozwiza i modyfikacji w technologii, ktre mogyby ograniczy straty rodowiskowe.

Zmagajc si z takim nieprzyjaznym podejciem do ochrony wd, widzc jak systematycznie kolejne odcinki rzek Polski s dewastowane, zaniepokojeni zapowiedziami nastpnych inwestycji o negatywnym oddziaywaniu, postanowilimy poczy siy i powoa Koalicj ?Ratujmy Rzeki!?. Koalicja skupia organizacje zajmujce si ochron polskich rzek,
potokw, obszarw wodno-botnych, jak rwnie naukowcw, organizacje, osoby, samorzdy i instytucje, dla ktrych los polskich rzek i ekosystemw wodnych jest istotny.

Mamy nadziej, e nasz wsplny gos zostanie lepiej usyszany, i e uda nam si przekona decydentw do powstrzymania dalszej degradacji zasobw wodnych Polski. Liczymy rwnie, e dziaajc razem, dotrzemy do szerszego grona odbiorcw z naszymi analizami problemw, zarwno lokalnych jak i krajowych, oraz e nasze sugestie zmian prawnych, projektowych i technologicznych spotkaj si z nalen uwag.

W chwili obecnej wci niestety dominuje anachroniczne podejcie, ktre traktuje ekosystemy wodne i od wd zalene jako przestrze do eksploatacji i do zabudowy. Chcemy to zmieni. Nie godzimy si bowiem na kontynuowanie szkodliwego modelu zarzdzania wodami. W interesie obywateli i pastwa ley, by pozostawi ?przestrze rzekom? oraz chroni i odtwarza przestrze dla retencji naturalnej. Jest to wane zarwno ze wzgldu na konieczno agodzenia skutkw powodzi i suszy, ograniczenia kosztw budowania i utrzymywania infrastruktury hydrotechnicznej, jak i na zachowanie naszego narodowego bogactwa - dziedzictwa przyrodniczego.


Bdziemy wsplnie dziaa na rzecz:

  1. skutecznej i systemowej ochrony walorw przyrodniczych i naturalnej retencji

Ochrona obszarw wodno-botnych, dolin rzecznych oraz promocja trwaych uytkw zielonych i zalesie akceptujcych zalewowe lub bagienne warunki wodne, to skuteczne, przyjazne rodowisku, nisko kosztowe rozwizania, efektywnie agodzce skutki zmian klimatu, w tym zmniejszajce ryzyko wystpienia powodzi i suszy, a take zapobiegajce zmianom klimatu przez ochron zasobw wgla zakumulowanych w torfowiskach. Systemowa promocja retencji naturalnej to nie tylko wychodzenie naprzeciw zapisom Ramowej Dyrektywy Wodnej, ale i priorytetom Dyrektywy o ocenie ryzyka powodziowego i zarzdzania nim.

  1. dostosowania sposobw utrzymywania rzek i potokw i ich ewentualnych regulacji do wspczesnej wiedzy o geoekosystemach rzecznych, podjcia na szerok skal renaturyzacji ciekw

Tradycyjnie rozumiane prace utrzymaniowe, polegajce na uatwianiu i przyspieszaniu spywu wody, a obejmujce m. in. pogbianie rzek i potokw, utrzymywanie uproszczonego ksztatu ich koryt, usuwanie z rzek rolinnoci i rumoszu drzewnego, s nieskuteczne i nieefektywne, bo ignoruj wspczesn wiedz o rzekach i ich dolinach i prbuj przeciwstawia si naturalnej dynamice ciekw. Prowadz czsto do obnienia lustra wd gruntowych, stepowienia pl i zwikszenia dotkliwoci klsk suszy, dodatkowo zwikszajc ryzyko powodziowe w niej pooonych czciach zlewni. S take bardzo obciajce dla ekosystemu rzecznego, degradujc warto krajobrazow i przyrodnicz ciekw i ich dolin. Konieczne jest unowoczenienie praktyki utrzymania ciekw, tak by polegay one raczej na ?wsppracy? z naturalnymi procesami dynamiki rzek, co obejmowaoby take znaczne ograniczenie zakresu robt utrzymaniowych. Podobnie, ewentualne regulacje ciekw wymagaj nowych rozwiza lepiej uwzgldniajcych wymogi hydrauliczne, geomorfologiczne i ekologiczne, a cieki uregulowane wedug dawniejszych koncepcji wymagaj masowej renaturyzacji. Renaturyzowanie przeksztaconych w przeszoci rzek i potokw (a niekiedy pozwolenie, by zrenaturyzoway si same na drodze naturalnych procesw) przywrci charakterystyczne dla nich gatunki i siedliska, spowolni odpyw ze zlewni, zwikszy retencj dolinow tak wan dla adaptacji do zmian klimatu.

  1. ochrony i przywracania cigoci ekologicznej

Rzeki, potoki i ich doliny to wane korytarze ekologiczne. Wykorzystuj je rne gatunki zwierzt zarwno do wdrwek krtkodystansowych, jak i do dalekodystansowych migracji. Kondycja wielu populacji zwizanych z dolinami rzek np. ryb dwurodowiskowych (wdrownych) zaley od zaprzestania fragmentacji ich siedlisk i wprowadzenia rozwiza przywracajcych ich czno tam, gdzie poprzez dziaania czowieka zostaa utracona. Rozwizania takie powinny skutecznie poprawia warunki migracji wszystkich grup organizmw zwizanych z rzek, a take by spjne z zachowaniem i przywracaniem wysokiej jakoci siedlisk bdcych celem migracji.

  1. dostosowania planw rozwoju eglugi do rzek

Polskie rzeki cechuj si wysokimi walorami przyrodniczymi, a rwnoczenie duymi wahaniami przepyww i stanw wd (z czstymi wysokimi wezbraniami i dugotrwaymi niwkami). Na przewaajcej ich dugoci to rzeki nieskanalizowane - z szerokim korytem i szerok dolin rzeczn, z du dynamik transportu rumowiska. Ten potencja przyrodniczo-hydrologiczny stwarza warunki do rozwoju turystyki wodnej i ograniczonego, lokalnego transportu wodnego, ale nie do transportowania rzekami duych i cigych potokw adunkw. Aby przeksztaci polskie rzeki w drogi wodne klasy midzynarodowej konieczne byoby zapewnienie staej minimalnej gbokoci tranzytowej (2,8 m), co nawet po licznych inwestycjach infrastrukturalnych jest nierealne. Podczas suszy zapewnienie takiej gbokoci wizaoby si bowiem z koniecznoci zasilania rzeki w wod. Due inwestycje przeksztacajce polskie rzeki w drogi wodne wyszych klas nieodwracalnie i w sposb niemoliwy do skompensowania zniszczyyby walory przyrodnicze rzek i ich dolin, a take upoledziby trwale usugi ekosystemowe jakich dostarczaj nam rzeki ? oczyszczanie wd, agodzenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto plany budowy gigantycznych systemw hydrotechnicznych na potrzeby transportu masowego nie tylko nie licz si z brakiem w Polsce wody potrzebnej dla takich systemw, ale te ignoruj fakt istnienia i rozwoju konkurencyjnej sieci kolejowej i wspczesnych tendencji w logistyce - wymg prdkoci transportu "od drzwi - do drzwi". Transport na barkach nie tylko trwa wielokrotnie duej, ni transport kolej, ale wymaga dodatkowych przeadunkw, co podwaa sens jego promocji. Dlatego rozwj eglugi rdldowej powinien by dostosowany do charakteru polskich rzek, skupia si na potrzebach lokalnych, by ukierunkowany na eglug turystyczn.

  1. dostosowania planw rozwoju sektorw gospodarki do rzek

Do charakteru polskich rzek i potokw, dynamiki przepyww i stanw wd, oraz do zjawisk pogodowych bdcych nastpstwem zmian klimatu powinno dostosowywa si rwnie gospodark w Polsce. Wszystkie sektory gospodarki, w tym energetyka i rolnictwo, powinny wdroy rozwizania zero- i niskowodochonne. Sprzyja to bdzie nie tylko zachowaniu walorw przyrodniczych ekosystemw wodnych i od wd zalenych, ale te suy polskiej racji stanu, gdy mamy dramatycznie mao czystej wody i musimy j zacz szanowa dla wasnego dobra, dla elementarnych potrzeb yciowych. Bdzie to take zgodne z Strategi Europa 2020 w zakresie efektywnego korzystania z zasobw. Wszystkie sektory gospodarki, w sposb odpowiedzialny za jako rodowiska i jako ycia ludzi, powinny rwnie wdroy rozwizania sprzyjajce spowalnianiu odpywu wd, eliminujce niszczenie obszarw wodno-botnych i zanieczyszczanie wd powierzchniowych i podziemnych.


 
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek